อีสานตุ้มโฮม ชุมชนคนอีสานออนไลน์ ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีสาน

อีสานตุ้มโฮมดอทคอม

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
จำนวนการทักทาย1246ข้อความ

ทักทายพี่น้อง

ดู: 2078|ตอบ: 0

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการมอบทุนอาหารกลางวันเพื่อน้องท้องอิ่ม(หนังสือธรร [คัดลอกลิงก์]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

ชื่อเสียง
0
เวลาออนไลน์
736 ชั่วโมง
สมัครสมาชิกเมื่อ
2010-12-10
กระทู้
175
โพสต์
210

Medal No.1 Medal No.9 Medal No.8 Medal No.7 Medal No.6 Medal No.5 Medal No.4 Medal No.3 Medal No.2 Medal No.10

โพสต์เมื่อ 2012-7-18 13:03:27 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Untitled Document อีสานตุ้มโฮมดอทคอม ชุมชนคนอีสานออนไลน์ ร่วมสืบสานงานศิลป์ถิ่นอีสาน


สถานีวิทยุออนไลน์ อีสานตุ้มโฮมเรดิโอ
โดย...ดีเจปอบ คนหล่อ
ร่วมกับ
สำนักพิมพ์บัวเงิน
โดย...คุณอดุลย์-คุณทอฝัน-ด.ญ.มฑิลดา (น้องข้าวปุ้น)  บัวเงิน
จัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการ เพื่อหารายได้สมทบทุน
โครงการมอบทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องท้องอิ่ม”
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
มอบให้ โรงเรียนบ้านอีต่อง และ ศพด.บ้านโบอ่อง
อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี
๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๕


รายนามผู้ร่วมบริจาค
สมทบโครงการมอบทุนอาหารกลางวัน  “เพื่อน้องท้องอิ่ม”

คุณอุดร                        โมหา                                                                        200 เล่ม
คุณเวียงคำ                  เหล่าผง                                                                   100 เล่ม
คุณมลฤดี                     ประจัญบาล                                                            100 เล่ม
คุณสุภารัตน์  เส็งตากแดด และ คุณสาคร สารแสง                              250 เล่ม
คุณรัศมี  สูตรไชย และ คุณเฉลิมพร  ยงยืน                                           350 เล่ม
คุณปริณดา                  วัดอักษร                                                                    20 เล่ม
คุณสครินทร์               หินนอก                                                                     55 เล่ม
.ปริญญา                     บัญญัติสิน                                                                              
.กุลทรัพย์                  บัญญัติสิน                                                                              
คุณกษิติธร                   บัญญัติสิน                                                                 50 เล่ม
คุณคุณากร                   บัญญัติสิน                                                                              
คุณพุทธาพร                บัญญัติสิน                                                                              
.ญ.ชนกานต์-ชยาภัสร์  หมั่นเจริญ                                                                        
คุณครูประจวบ           พูนศิริ                                                                        20 เล่ม
คุณมนัส                       ดงทอง                                                                       10 เล่ม
.ช.จิราวัฒน์              ดงทอง                                                                       10 เล่ม
คุณชุมามล                   ศรีวรรณ                                                                    12 เล่ม
คุณเพลิน-คุณสายใจ  วัดอักษร                                                                   10 เล่ม
คุณปิยเดช                    ชาญสถิร                                                                      5 เล่ม
คุณพรหทัย                  ชาญสถิร                                                                      5 เล่ม
คุณสมรัก                     แก้วอ่ำ                                                                        15 เล่ม
คุณประยุทธ-คุณภาวินี-ด.ญ.ธันยพร-ด.ช.ปวินท์  อภิชาติวรกุล         39 เล่ม
คุณณัชชา                     กลีบบัว                                                                      10 เล่ม
คุณบรรพต                  หอมหวาน และครอบครัว                                    10 เล่ม
.ส.รัชฏาภรณ์            กลั่นศรี                                                                        4 เล่ม
.ญ.พรนภัส               แสนงาม                                                                    10 เล่ม
คุณกำพล                     จันทร์ซ้อน                                                                  5 เล่ม
.ส.สาวิตรี                  ฟักหอม                                                                        5 เล่ม
คุณเสน่ห์                     นาคนิล                                                                      10 เล่ม
คุณณัฐกฤษ                  สุทธิประภา                                                                 5 เล่ม
.ช.ธนดล                   กลีบบัว                                                                      10 เล่ม
.ช.ชยภัทร                  อินทรีย์                                                                         5 เล่ม
.ญ.กาญจน์กนก       อินทรีย์                                                                         5 เล่ม
.ญ.ณัฐธิมา                รอดโฉมฉิน                                                              10 เล่ม
คุณ ทวีศักดิ์                 เกิดรวย                                                                      10 เล่ม
คุณศิริวรรณ                รอดโฉมฉิน                                                                 7 เล่ม
.ช.วันชนะ-ด.ญ.ธรรญชนก  รอดโฉมฉิน                                                  7 เล่ม
นางสังเวียน-นายณัฐวุฒิ  รอดโฉมฉิน                                                        7 เล่ม
คุณอุดมสุข                  กาปปรุ และครอบครัว                                            10 เล่ม
คุณพิเปรย                    โพธิ์สร้อย                                                                    5 เล่ม
.ญ.พัชรินทร์             เรืองรัศมี                                                                      5 เล่ม
คุณเจนจิรา                  อ่วมอินทร์ และครอบครัว                                     10 เล่ม
.ญ.สุจินันท์               รื่นพิทักษ์                                                                     5 เล่ม
.ญ.สรัณพรย์             รื่นพิทักษ์                                                                     5 เล่ม
.ช.อัชวิน                    ด่านแพ                                                                         5 เล่ม
คุณกมลพร                  นุชศรี                                                                           5 เล่ม
คุณณิชาภา                   บุญเรืองศรี                                                                10 เล่ม
คุณนวลจันทร์            รื่นพิทักษ์                                                                   10 เล่ม
.ส.เกศกนก               บุญรัตน์ชัยวงศ์ และครอบครัว                              5 เล่ม
คุณเกตุณรงค์              อ่อนละมูล และครอบครัว                                       5 เล่ม
คุณปิติภัทร                  ผ่านสำแดง และครอบครัว                                    15 เล่ม
คุณนันทวัฒน์             พร้อมภูมิ และครอบครัว                                          4 เล่ม
นางเตือนใจ                 พูลสุข                                                                        10 เล่ม
คุณไพรวัลย์                จันทะกล                                                                   10 เล่ม
คุณสุทิน                       สิงห์กรี และครอบครัว                                           10 เล่ม
.ช.ปกรณ์                    โพธิ์สร้อย                                                                    5 เล่ม
คุณชานนท์                  การวิทยี และครอบครัว                                            5 เล่ม
คุณกิตติพงษ์               แล่เพชร                                                                     10 เล่ม
คุณอดิศักดิ์                  เต่าทอง                                                                      10 เล่ม
.ส.อาริสา                   อัตสิทธิ์                                                                      10 เล่ม
คุณสัญญา                    จะละ และครอบครัว                                              10 เล่ม
นางพรทิพย์                 รื่นพิทักษ์                                                                   10 เล่ม
.ช.ศุภณัฐ                   บุญช่วย                                                                      10 เล่ม
.ช.วชิรวิทย์               อำตำงาม                                                                   10 เล่ม
.ญ.ทิฆัมพร               หงษ์สนิท                                                                  10 เล่ม
.ส.ชลันธร                 เริงสำราญ                                                                 10 เล่ม
.ส.วนิดา                    เลี่ยมอยู่                                                                     10 เล่ม
คุณชาญวิทย์                บุญธรรม                                                                      5 เล่ม
.ช.วิศิษฏ์                    บุญธรรม                                                                      5 เล่ม
คุณทวิทย์                     พบบุญ                                                                          7 เล่ม
คุณอำพล                     มุ่งกสิกร                                                                       7 เล่ม
คุณชัยยา                      คำอุดม                                                                         5 เล่ม
คุณอิสรีย์-คุณณัฐวัฒน์-ด.ญ.ปธิตา ชื่นอารมณ์                                        10 เล่ม
คุณศศินันท์                 ปุญญพัฒน์ตรีภพ                                                    10 เล่ม
คุณศรีอำพร                 กองจินดา                                                                  10 เล่ม
คุณสำลี                        กองจินดา                                                                  10 เล่ม
คุณพัชรินทร์               กองจินดา                                                                  19 เล่ม
คุณวรรณกร                ทระกุลพันธ์                                                              20 เล่ม
คุณจารุวรรณ              แก้วดี                                                                          20 เล่ม
คุณอดิเทพ                   สมบูรณ์ผล                                                               40 เล่ม
คุณภาวินี                     อภิชาติวรกุล                                                            20 เล่ม
คุณสุภาพจน์               ทองมั่น                                                                      34 เล่ม
นางสร้อย                     แซ่ลี้                                                                            36 เล่ม
คุณจิรัชฌา                   จารุกรโสภณ                                                             39 เล่ม
คุณอัมพร                     อภิชาติวรกุล                                                            20 เล่ม
คุณพรพรรณ               แผ่แผ่นทอง                                                              10 เล่ม
.ญ.อชิรญา                 ปังยิ้มสถาน                                                              10 เล่ม
คุณอิทธิพล                  บัวสาย พร้อมครอบครัว                                        30 เล่ม
คุณอภิชาติ                   บุญทศ                                                                     100 เล่ม
คุณดาหวัน                  แก้วขาว                                                                   100 เล่ม
คุณอรอนงค์                แบร์เน็คเคอร์                                                         150 เล่ม
คุณดาวรัตน์-คุณสมบูรณ์  ปินตา                                                                50 เล่ม
           อุทิศให้ นายนวล  ปินตา และเจ้ากรรมนายเวร
คุณรัตนา                      Aschmann                                                               10 เล่ม
คุณพรธิดา                   บุตรเวียงพันธ์                                                       100 เล่ม
คุณณฐพร                    คำภูเงิน                                                                     29 เล่ม
คุณสุกัญญา                 แรคสตรอ                                                               115 เล่ม

รวมทั้งสิ้น  2,611 เล่ม   เป็นเงิน  39,165  บาท

สำนักพิมพ์บัวเงิน พร้อมครอบครัว ขอมอบเงินจำนวนดังกล่าว
สมทบโครงการอาหารกลางวัน “เพื่อน้องท้องอิ่ม”

ขออนุโมทนาสาธุกับผู้ร่วมบริจาคทุกท่านนะครับ

 

   

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำ

อีสานตุ้มโฮมเรดิโอ
สถานีวิทยุออนไลน์อีสานตุ้มโฮมเรดิโอ ชุมชนคนอีสานออนไลน์ ฟังเพลง ลูกทุ่ง หมอลำ หมอลำกลอน หมอลำเก่าๆ เพลงเพื่อชีวิต เพลงฮิตตลอด 24 ชั่วโมง

ดู »

ฟังเพลงออนไลน์|แชทเรดิโอ|ทูแชทเรดิโอออนไลน์|รูปแบบข้อความล้วน|ISANTUMHOME.COM

GMT+7, 2020-6-1 05:31 , Processed in 0.041370 second(s), 12 queries , Xcache On.

อีสานตุ้มโฮม.com Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน